İletişim

Nail Demir


Cep 0532 202 1963
E-mail nail @ yapitekzemin.com
Adres Bağlar Çeşme mah. Ahmet Arif cad. 1139 sk. No:1/1 Esenyurt/İSTANBUL

Yunus Demir

Cep 0532 160 08 58
E-mail yunus @ yapitekzemin.com


Helikopterli Şap

İstanbul Helikopterli Şap

İstanbul Zemin Kaplama

İstanbul Endüstriyel Zemin Kaplama

Zemin Mühendislik

Endüstriyel Zemin Kaplama Mühendislik

Zemin Kaplama

İstanbul Endüstriyel Zemin Kaplama

İstanbul İnşaat

İstanbul Endüstriyel Zemin Şap

Helikopterli Şap

Zemin Şapı Yapımı / İstanbul